Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ο ουρανός και η γη της Δόξης Σου. Ωσαννά εν τοις Υψίστοις· Ευλογημένος ο Ερχόμενος εν Ονόματι Κυρίου. (Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Κύριε των Δυνάμεων· γεμάτος ο ουρανός και η γη από τη Δόξα Σου. Σώσε μας, Ύψιστε Θεέ· Ευλογημένος ο Ερχόμενος στο Όνομα Του Κυρίου).
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

"Ή βάση είναι νά τά έρμηνεύη ό άνθρωπος όλα μέ καλό λογισμό μόνον τότε ωφελείται."

-Μερικές φορές, Γέροντα, όταν βάζω έναν καλό λογισμό, σέ λίγο μοϋ έρχεται ένας αριστερός λογισμός καί μοϋ τά χαλάει όλα. Μήπως δέν το κάνω άπό την καρδιά μου;
-Σκοπός είναι νά το κάνης άπό την καρδιά σου καί, άν σοϋ έρθη αριστερός λογισμός, νά πής: ¨Αυτός είναι αλλότριος. Πρέπει νά τόν διώξω. Τώρα υπέγραψα πάει, τέλειωσε.

-Όταν, Γέροντα, μέ αγώνα έχω διώξει έναν αριστερό λογισμό, πώς γίνεται καί επανέρχεται, άφοϋ τελείωσε τό θέμα;
-Ναί, τό θέμα τελείωσε, άλλα τό ταγκαλάκι δέν τελείωσε. Δέν πεθαίνει ό διάβολος ποτέ. Έλεγε ένα γεροντάκι: ¨Ό σκύλος, μιά-δυό κλωτσιές άν τοϋ δώσης, φεύγει. Ό διάβολος δέν φεύγει επιμένει. Έκει-έκεϊ!
Ανάβω ένα κερί στους Αγίους τοϋ Κελλιοϋ, γιά νά φύγη, καί μοϋ λένε οι δαίμονες: "Γιά μάς τό άναψες τό κερί;". "Βρέ, σαβούρα, ποϋ γιά σας; Γιά τους "Αγίους τό άναψα". "Ναί, όμως έμεϊς σέ αναγκάσαμε", μοϋ λένε.

-Γέροντα, όταν συμβαίνη κάτι δυσάρεστο σέ κάποιον καί άρχίζη νά λέη: ¨γιατί, Θεέ μου, νά μοϋ συμβή καί αυτό;, αυτός ό άνθρωπος βοηθιέται;
-Πώς νά βοηθηθή! Ή βάση είναι νά τά έρμηνεύη ό άνθρωπος όλα μέ καλό λογισμό μόνον τότε ωφελείται. Είναι μερικοί ποϋ έχουν καλή μηχανή, πολλές προϋποθέσεις γιά πνευματική ζωή, άλλα τό τιμόνι τους έχει λάθος κατεύθυνση. Άν γυρίσουν τό τιμόνι στην κατεύθυνση των καλών λο- γισμών, προχωρούν μετά στην σωστή κατεύθυνση σταθερά.

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ 

http://4synodoiporoi.blogspot.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχείο