Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ο ουρανός και η γη της Δόξης Σου. Ωσαννά εν τοις Υψίστοις· Ευλογημένος ο Ερχόμενος εν Ονόματι Κυρίου. (Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Κύριε των Δυνάμεων· γεμάτος ο ουρανός και η γη από τη Δόξα Σου. Σώσε μας, Ύψιστε Θεέ· Ευλογημένος ο Ερχόμενος στο Όνομα Του Κυρίου).
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

Ή θεραπεία της συμπάθειας

Αγάπησε τους φτωχούς, ώστε να έπιτύχης μέσω αύτών το ελεος τοϋ Θεοϋ.
Μη πλησιάζης τους φιλόνικους, ώστε να μήν άναγκασθής να βγης από τη γαλήνη σου.
Μην αποστραφής τη δυσωδία των αρρώστων, καί μάλιστα των φτωχών, γιατί και σύ φέρεις σώμα.
Μην απελπίσης τους θλιμμένους, για να μη τιμωρηθης καί συ άπο τη δική τους δοκιμασία, και ζητήσης μάταια παρηγοριά. 
Μην έξευτελίσης ποτέ μισερο άνθρωπο, γιατί όλοι έξίσου θα πορευθοϋμε στον άδη. 
Άγάπησε τους άμαρτωλούς, και μίσησε τα εργα τους, και μη τους καταφρονήσης για τα έλαττώματά τους, ώστε να μη πειρασθής κι έσυ όπως έκεϊνοι.  
Θυμήσου ότι εισαι κοινωνος της γεηράς φύσεως, και κάνε το καλό προς Ολους. 
Μην έπιπλήττης έκείνους που χρειάζωνται την προσευχή σου, μήτε να τους στερήσης τα παρηγορητικά σου λόγια, γιατί, αν άπελπισθοϋν, θα ητηθoύν οί ψυχές τους απο τα χέρια σου. Αλλα να μιμήσαι τους Ιατρούς εκείνους της ψυχης, οί οποϊοι με τα ψυχρότερα φάρμακα θεραπεύουν τα πιο θερμά πάθη, καί τα ψυχρότερα πάλι πάθη δια των αντιθέτων φαρμάκων.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος – Από το βιβλίο : ΤΟ ΘΕ’Ι’ΚΟ ΛΙΜΑΝΙ

http://vatopaidi.wordpress.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχείο