Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ο ουρανός και η γη της Δόξης Σου. Ωσαννά εν τοις Υψίστοις· Ευλογημένος ο Ερχόμενος εν Ονόματι Κυρίου. (Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Κύριε των Δυνάμεων· γεμάτος ο ουρανός και η γη από τη Δόξα Σου. Σώσε μας, Ύψιστε Θεέ· Ευλογημένος ο Ερχόμενος στο Όνομα Του Κυρίου).
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013

Ὁ θρίαμβος τῆς Ἐκκλησίας

Τὸ δῶρο τῆς πίστεως εἶναι ἀνεκτίμητο. Ἀλίμονο σ’ ὅποιον τὸ στερήθηκε. Ἡ ἀνεστιότητα καὶ ἡ ὀρφάνια θὰ ἐπηρεάζουν ἀδιάκοπα τὶς ἐκδηλώσεις του, θὰ τραυματίζουν βαθιὰ τὸν ψυχικό του κόσμο, θὰ τὸν ἀπογυμνώνουν σταδιακὰ ἀπὸ καθετὶ τὸ ἀνώτερο καὶ θὰ τὸν κατεβάζουν στὸ ἐπίπεδo τοῦ ἐξελιγμένου κτήνους, ἐκεῖ ἀκριβῶς ποὺ τοποθετοῦν τὸν ἄνθρωπο μὲ τὴ μυωπία τους οἱ ὑλιστές, γιὰ νὰ πετύχουν ἔτσι τὴν αὐτοδικαίωσή τους.
Ἡ ζωὴ τοῦ πιστοῦ εἶναι πλημμυρισμένη μὲ φῶς. Μία πανίσχυρη δύναμη τὸν γεμίζει αἰσιοδοξία, εἰρήνη, ἐλπίδα, χαρά, βοηθώντας τον νὰ νικάει τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς, ν’ ἀντιμετωπίζει ἡρωικὰ κι αὐτὸν ἀκόμα τὸ θάνατο.
Βασικὴ αἰτία τῆς ἀπιστίας εἶναι ἡ ζωὴ τῆς τρυφῆς καὶ τῆς ἁμαρτίας. Γιὰ τὴν τρυφὴ εἶναι γραμμένο στὴν Παλαιὰ Διαθήκη: «Ἔφαγε ὁ ἰσραηλιτικὸς λαὸς καὶ χόρτασε, καὶ κλώτσησε τὸ Θεὸ ὁ ἀγαπημένος. Πάχυνε, χόντρυνε, ἔγινε θρεφτάρι, καὶ ἐγκατέλειψε τὸ Θεό, τὸν πλάστη Του, καὶ ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὸ Θεό, τὸν σωτήρα Του»(Δευτ. 32:15). Ὅσο γιὰ τὴν ἁμαρτία, ὅλοι οἱ λαοὶ σ’ ὅλες τὶς ἐποχὲς κατανόησαν, ὅτι ὑψώνει τεῖχος ἀδιαπέραστο ἀνάμεσα στὸν ἄνθρωπο καὶ τὸ Θεό.
 
Εἶναι ἐντελῶς ἀσυμβίβαστη ἡ σκοτεινὴ ζωὴ τῆς ἁμαρτίας μὲ τὸ φῶς μιᾶς ζωντανῆς πίστεως στὸν παντεπόπτη Θεό, ποὺ «ἐτάζει καρδίας καὶ νεφρούς». Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι τόσο δύσκολο τὸ πνευματικὸ ξαναζωντάνεμα μιᾶς πωρωμένης ψυχῆς. Καὶ γι' αὐτὸ δὲν ἀρκοῦν οἱ «ἀποδεικτικοί» λόγοι τῆς ἀπολογητικῆς, ἀλλὰ χρειάζονται ὁπωσδήποτε ἡ θερμὴ προσευχὴ καὶ ἡ ἁγία ζωὴ τῶν χριστιανῶν, ὥστε μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ ἐπηρεάσουν ὄχι τόσο τὸ νοῦ ὅσο τὴν καρδιὰ τῶν ἀπίστων. Τὰ λόγια δὲν ἀρκοῦν στὸ ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶπε: «Γιὰ χάρη τους ἐγὼ ἁγιάζω τὸν ἑαυτό μου, ὥστε καὶ αὐτοὶ νὰ εἶναι ἁγιασμένοι, μὲ τὴ βοήθεια τῆς ἀλήθειας» (Ἰω. 17:19).
Ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου «Πρός τε Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας ἀπόδειξις ὅτι ἐστὶ Θεὸς ὁ Χριστός» εἶναι συναρπαστικός. Ὁ θεοφώτιστος νοῦς τοῦ μεγάλου ἱεράρχη, μὲ τὴ γνωστὴ διαλεκτική του ἱκανότητα, πλέκει μίαν ἁλυσίδα πειστικῶν ἐπιχειρημάτων, τὰ ὁποία στηρίζει στὴ θαυμαστὴ ἐξάπλωση τῆς πίστεως, παρὰ τοὺς σκληροὺς διωγμοὺς ποὺ δέχθηκε ἀπὸ τὰ πρῶτα της βήματα. Ἔτσι, κεντρικὸς ἄξονας τοῦ λόγου εἶναι ὁ θρίαμβος τῆς Ἐκκλησίας καὶ κατακλείδα του ἡ αἰσιοδοξία γιὰ τὸ μέλλον της, ποὺ ἐπαληθεύει σὲ κάθε ἐποχὴ τὴν προφητεία τοῦ Κυρίου: «Καὶ δὲν θὰ τὴν κατανικήσουν οἱ δυνάμεις τοῦ ἅδη» (Ματθ. 16:18)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχείο