Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ο ουρανός και η γη της Δόξης Σου. Ωσαννά εν τοις Υψίστοις· Ευλογημένος ο Ερχόμενος εν Ονόματι Κυρίου. (Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Κύριε των Δυνάμεων· γεμάτος ο ουρανός και η γη από τη Δόξα Σου. Σώσε μας, Ύψιστε Θεέ· Ευλογημένος ο Ερχόμενος στο Όνομα Του Κυρίου).
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( Το "ΠΙΣΤΕΥΩ" στα Ελληνικά και σε 4 ακόμα γλώσσες )

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. 

Français
Je crois en seul Dieu, Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles.
Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré par le Père avant tous les siècles. Lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, et par qui tout a été fait. Qui, pour nous, hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux et a pris chair du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Qui a été crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli. Qui est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures. Qui est monté aux cieux et est assis à la droite du Père. Et qui reviendra avec gloire, juger les vivants et les morts et dont le règne n’aura pas de fin.
Et en l’Esprit-Saint, Seigneur, donateur de vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils et qui a parlé par les prophètes.
En l’Eglise une, sainte, catholique et apostolique. Je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. J’attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen.

Nederlands
Ik geloof in één God : De Vader, de Albeheerser, de Schepper van hemel en aarde, van al het zichtbare en onzichtbare.
En in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, Die uit de Vader geboren is vóór alle eeuwen. Licht uit Licht, ware God uit de ware God, geboren, niet geschapen, wezenseen met de Vader, En door Wie alles geworden is; Die voor ons mensen en om onze redding uit de hemelen is nedergedaald en vlees heeft aangenomen door de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en mens is geworden. Die voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, en geleden heeft en begraven is; Die opgestaan is op de derde dag volgens de Schriften, en opgevaren is naar de hemelen; Die zetelt aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid om levenden en doden to oordelen; aan Wiens Rijk geen einde zal zijn.
En in de Heilige Geest, Die Heer is, de levendmakende, Die uitgaat van de vader; Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, Die gesproken hefft door de profeten.
In één heilige, katholieke en apostolische Kerk; Ik belijd één doop toto vergeving van zonden; Ik verwacht de opstanding van de doden, en het leven in de komende eeuwigheid. Amen.

Swedish
Jag tror på en enda Gud, allsmäkgit Fader, skapare av himmel och jord och allt vad synligt och osynligt år.
Och på en enda Herre Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid : Ljus av Ljus, sann Gud av sann Gud, född och ieke skapad, av samma väsen som Fadern; på Homon, genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned frän himmelen och tagit mandom genom den Heilige Ande av Jungfru Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som pä tredje dagen har uppstätt efter skrifterna och farit upp till himmelen och sitter pä Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda; på vilkens rike iche skall varda någon ände.
Och på den Helige Ande, Herren och Livgivaren, som utgår av Fadem, som tillika med Fadem och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna.
Och på en enda helig, allmännelig och apostolisk Kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndermas förlätelse och förväntar de dödas uppständelse och den tillkommande världens liv. Amen.

German
Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allherrscher, Schöpfer des Himmels und der Erde, aller Sichtbaren und Unsichtbaren.
Und an den einen Herrn, Jesus Cristus, den Sohn Gottes, den Einziggeborenen, den aus dem Vater Gezeugten vor allen Äonen. Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alles erschaffen ist. Der für uns Menschen und um unseres Heiles willen von den Himmeln herniedergestiegen ist und Fleisch angenommen hat aus aus der Heiligen Geiste und Maria der Jungfrau und Mensch geworden ist. Der sogar für uns gekreuzigt worden ist unter Pontius Pilatus, gelitten hat und begraben worden ist und auferstanden ist am dritten Tage gemäss den Schriften. Und aufgefahren ist in die Himmel und sitzet zur Rechten des Vaters. Und wiederkommen wird in Herrlichkeit, zu richten die Lebendigen und die Toten; dessen Reiches kein Einde sein wird.
Und an den Geist, den Heiligen, den Herrn, den Lebenschaffenden, der vom Vater ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten.
An die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche. Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Ich harre eder Auferstehung der Toten und des Lebens des kommenden Äons. Amen.

http://www.enoria.be/index.php
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχείο